Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

+90 (0) 555 307 56 71

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Y.D İtiraz No : 2011/3978

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ
HAKKINDA VERILEN KARARA

İTİRAZ EDENLER : 1- DAVALI : ISTANBUL BUYUKŞEHİR BELEDIYE BAŞKANLIĞI

VEKİLİ : AV. ZÜLKÜF TALU

2- DAVALI : MALTEPE BELEDIYE BAŞKANLIĞI
VEKİLİ : AV. ZEYNEP SOYSAL HAC1OĞLU

KARSI TARAFLAR (DAVACI) :

1- ENGIN APARTMANI YÖNETİCİLİĞİ ADINA
VELİ AKTAŞ

2- VELl AKTAŞ
VEKİLİ : AV. YILMAZ AYDIN
Moda Cad. No: 6 ÇAKIROĞLU Iş Merkezi
Kat: 3/69 Kadıköy/İSTANBUL

İSTEMiN – ÖZETI : Yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin olarak İstanbul 2.İdare Mahkernesi’nce verilen 14/04/2011 tarih ye E:2010/293 sayili karara itirazdan ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

2577 sayılı Yasa’nin 6 1/2. maddesi uyarınca İstanbul Nöbetçi Mahkemesince işin geregi görüşüldü:
Dava dosyasinin incelenmesinden, 2577 sayili Idari Yargılama Usulu Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fikrasında öngörülen idari işlemin uygulanrnasi halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkca hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiği anlaşıldığı cihetle kararın dayandığı kanuni ye hukuki gerekçeler mahkemernizce de uygun görüldüğünden itirazın reddine, dosyanin ilgili mahkemeye gönderilmesine 10/08/2011 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
BAŞKAN ÜYE ÜYE
MUSTAFA UYAR ŞEVKİ DAVUT NİDAİ DEMİRTAŞ
37752 40600 94904
Ş.D-VA/l 1.08.2011

Lütfen orjinal evrak için Tıklayınız.

Yürütmenin durdurulmasının neticesi, idari mahkemenin iptal karar örneğini görmek için tıklayınız.