Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

+90 (0) 555 307 56 71

              Şehir planlaması toplumun aynasıdır. Planlamanın standardı toplumun  yaşam kalitesini yansıtır. Bu nedenle de plân tadilatları, yeterli ve ehil kadrolarca yapılmalı, yerleşim bölgelerinin  düzenlenmesi ve tanzimi için gündeme gelmelidir. Örtülüde olsa rant amaçlı sübjektif tadilatlar amacına  ulaşsa da, yerleşimin kalitesini bozar. İleride telafisi imkansız  problemler yaratarak toplumda sıkıntılar yaratır.          

                  Büyükşehirlerde  ilçe Belediye Meclis ve Encümenlerince hazırlanan imar tadilatları Anakent Belediye Meclislerinde  tasdik, Belediye Başkanınca onaylanarak ilçeye iade olunur. İlçe’de yapılacak askı  işlemini müteakip kesinleşenler.  Tescil ve ilan olunur. Askı süresinde ilgililerince usulüne uygun  şartlar ve şekillerde yapılan itirazlar Belediye Ecümenince  kabul veya reddedilebilir. İtirazı reddedilenler için  İdari yargıdatasarrufun  iptali istemi ile  iptal davası açılabilir. İdari yargıda genellikle İptal ve Tam Yargı Davaları görülür.

                  İdari yargı söz konusu davaları İdari Yargılama Usulu Kanunu hükümleri  uyarınca çözümler.Yürütmenin durdurulması yönündeki kabul veya red kararlarına itirazlar Bölge İdare Mahkemesinde,  Esas hakkında verilen kararlara itirazlar (temyiz) başvuruları Danıştayda  görülür.

                 İdari yargının hikmeti ülke yönetimince yapılan (tasarrufların) işlemlerin yasalara uygunluğunun yargı yoluyla denetiminin sağlanmasıdır. Pek tabiidir ki bu da demokratik yönetimlerde, hukukun üstünlüğünün  egemen kılındığı oranlarda olur. Yargı yoluyla denetimin amacı  yapılan işlemlerin hukuka uygunluluğunun ve  tutarlılığın  sağlanmasıdır.

                  İşlemlerin hukuka  uygunluğu kent halkına iyi bir yaşam düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin gelişmesi göz önünde tutularak hazırlanır. Keza bu koşuların zorunlu kıldığı biçimde  ve zamanda yasalarla öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilirler. Bu nedenlerlede bu tip işlemler idari yargıda süre, amaç, maksat, gaye ve şekil gibi bir çok kırıterlerle değerlendirilerek davanın kabulü veya reddi yönünde hüküm kurulur.

                  Belirtmeden de geçmeyelim’ki gerek idari yargının gerekse temyiz mercii olan Danıştayımızın kıymeti bilinmelidir. Danıştayımız ilke kararlarıyla bir çok ülkenin idari yargılarının veremediği kararlara imza atarak örnek olmaktadır.

 08.07.2011 

                     Av. Yılmaz  Aydın