Realize your constitutional right

with qualified help

Phone

+90 (0) 555 307 56 71

PLANLAMA ÜZERİNE (2)

KAVRAM : Gerek Nazım gerekse uygulama imar planının ihtiyaca cevap vermediği hallerde planın tümünün yenilenmesi sonucu , elde edilen plan tadilat planıdır. ( Tadilat öneri planı, planlama yönetmenlik hükümlerine uygun kayıtlı belgeli yetkili şehir planlama bürolarında yaptırılacaktır.)

NAZIM İMAR PLANI : İmar Yasası uygulanmak suretiyle Bölgenin kadastrol haritaları uygulanarak yapılaşma, nüfus yoğunluğu – ulaşım – gelişim vs. hususlarının çözümü için aleniyet ve genellik ilkeleriyle yapılan yerleşim düzenlemeleri amaç ve maksadıyla şehirsel gelişimi düzenlemek için1/5000 ölçekli yapılan haritalardır.

UYGULAMA İMAR PLANI : Nazım imar planı yapılmış bölgelerin adalarını – parsellerini – yerleşim düzen ve yolları, okul, hastane vs. ünitelerine esas ,olacak imar durumu özelliklerini belirlemek, yapılaşmayı düzenlemek için yapılan 1/1000 ölçekli haritalardır. Yapılan işler bizce adeta mülkün değerini, rayiç bedelinin belirlenmesini düzenleyen münhasır yetkinin tescili vasfındadır.

İllerin – Yerel yönetimlerin – ilçelerin ve gerekse Büyük Şehirlerin düzenlemeleri imar kanunu ve yönetmenlikleri çerçevesinde, aynı şeyler yapılmakla birlikte farklılık arzedebilir. Büyükşehirlerde bu görev İmar ve Planlama Müdürlüklerine verilmiştir. Kentsel gelişimde en etkin ve icracı bir birimdir. Diğer il ve ilçelerde Belediye başkanlıklarınca kendi İmar ve Planlama Müdürlüklerince hazırlanan teklifler Belediye Meclis ve Encümenlerince yapılır. Değerlendirmelerimiz bu nedenle de Büyükşehirlerdeki usul, genelliklede İstanbul Büyükşehir Belediyesi konusunda olacaktır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

A- 1/5000 ÖLÇEKLİ Nazım imar planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, haritalarını yapmak ve Büyükşehir Belediye Meclis ve Encümenine sunmakla görevli müdürlüktür. Onaylanan meclis kararını Belediye Başkanlığı onaylar ve imar ve Çevre Bakanlığına onaylatır.

B- 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANLAR İlçe Belediye Başkanlıklarınca yaptırılır. İlçe Belediye Meclisi kararına bağlanan uygulama imar planlarını incelenmek, onaylanmak Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen tadilatlardır.

İMAR TADİLATLARINDA TEKLİF DOSYASI HAZIRLANMASI

1 – Dilekçe
2 – Tapu Kaydı
3 – 1/1000 Ölçekli Kroki (Kadastro Müdürlüğünden ve Koordinatları belirtilmiş)
4 – Tadilat Öneri Teklifi ve Planı ( Şehir Planlama Bürosunca yapılmış)
5 – Mülk Sahiplerinin Noterden onaylı muvafakatları
6 – Plan Tadilatı teklifinin içerdiği parselleri gösteren yürürlükteki planlar (NİP VE UP Onaylı halihazır harita örnekleri.
7 – Mülklerin Çevresini ve durumlarını gösteren fotoğraflar.
8 – İlgili kurum ve kuruluşların oluru ( İmar Tadilat Yönetmeliğinde belirtilen)
9 – Teklif Plan Paftası. Plan tadilat teklifini yüklenecek şehir planlamacısı tarafından hazırlanan (oda vizeli )
10 – Plan Açıklama raporu
11 – Plan tadilatı teklifine uygun plan kontrol ücreti ( listenin planlama müdürlüğünden alınması önerilir)

İMAR TADİLATI TEKLİFİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLERE İTİRAZ ve İDARİ YARGIDA İPTALİ YÖNÜNDEN AÇILACAK DAVALAR

İmar tadilatı teklifinin reddine ilişkin itiraz belediyece yapılan askıdan veya ilgilisine tebliğden sonra her zaman mümkündür. Menfaati ihlal edilenler veya usulüne uygun yapılmayan teklifler için menfaati olan ilgili mülk sahipleri bu hakkı kullanabilirler.

İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/2 madde hükmüne göre İmar Tadilatları idari bir tasarruf düzenleyici bir idari işlem nitelindedir bu itibarla imar kanununa şehircilik ve planlama ilkelerine aykırılığı söz konusu olduğundan Belediye Meclisince verilen kararlar Belediye Meclisi Kararlarının ilgilisine tebliğinden veya askıya çıkarılışından itibaren yine idari yargılama usulü kanunu hükümlerince yürütmeyi durdurma talepli iptal davalarının münferiden veya paylı taşınmazlarda paydaşların birlikte hareketi ile yasal süresinde dava açılabilir İdari Yargıca verilen kararların davanın ilgili taraflarınca da Danıştayda temyiz başvuruları hakkı hukukumuzda her zaman mümkündür. Şehircilik ilkeleri ve yasalar doğrultusunda değerlendirmekte. Yasalarca öngörülen hususlar incelenmektedir.

Av.Yılmaz AYDIN
06.10.2013